VisscherHolland, Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van VisscherHolland, gevestigd te Steenwijk aan De Korte Venen 7. Kvk nr. 050 35297

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VisscherHolland., hierna te noemen Visscher, gedane offertes en op alle door Visscher gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers – hierna te noemen de wederpartij – betreffende de verkoop, montage of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken.
 2. Afwijkende bedingen binden Visscher slechts na akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Visschers medewerkers binden Visscher slechts indien zij door Visscher schriftelijk zijn bevestigd.

Prijzen

De door Visscher opgegeven prijzen zijn dagprijzen, tenzij schriftelijk een geldigheidstermijn is aangegeven.

Betaling

 1. De wederpartij is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Visscher te lijden schade.
 3. Indien in gedeelten wordt geleverd is Visscher niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente verschuldigd gelijk aan 3 procent punten boven de wettelijke rente over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
 5. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het onbetaalde gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.

Levertijd

 1. De overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Visscher te harer keuze dit gedeelte leveren dan wel pas leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

 1. Indien Visscher door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.
 2. Indien Visscher door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst, voorzover die op dat moment nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.
 3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en  uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Visscher door haar eigen toeleveranciers om welke reden dan ook niet tot levering wordt gesteld.
 4. Bij slechte weersomstandigheden kunnen leg- en laswerkzaamheden aan foliën opgeschort worden.

Levering, risico-overgang en vervoer

 1. Een levering van 10% meer of minder dan het bestelde kwantum wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden met dien verstande dat een prijs verschuldigd is die overeenstemt met het daadwerkelijk geleverde kwantum. Afwijkingen van 10% van de overeengekomen materiaaldikte alsmede afwijkingen van 5% in de lengte en/of breedte betreffende de afmeting van het geleverde worden eveneens geacht aan het overeengekomen te beantwoorden.
 2. De wederpartij draagt het risico van de door hem gestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra de zaken op het door de wederpartij op het bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar of elders door de wederpartij in ontvangst genomen zijn.

Reclames

Alle reclames dienen te geschieden binnen acht dagen na ontvangst van de goederen en wel schriftelijk. Wanneer koper niet binnen deze termijn reclameert, wordt hij geacht met het geleverde akkoord te gaan. Goederen kunnen slechts door koper geretourneerd worden nadat hierover met ons overleg is geweest. Koper zal geen enkele aanspraak tegen ons kunnen doen gelden nadat het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen. Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid van door hem aan ons verstrekte gegevens, welke van belang zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Visscher wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Visscher zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding, behoudt Visscher zich de eigendom van de zaken eveneens voor, indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Visscher zaken heeft geleverd of zal leveren, danwel voortvloeiend  uit tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Visscher heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Visscher heeft voldaan.
 2. Zolang de eigendom van door Visscher geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die eigendom van Visscher zijn, naar behoren tegen breuk, brand en diefstal te verzekeren. De wederpartij is verplicht Visscher de polis en bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage  te verstrekken.
 3. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

Aansprakelijkheid

 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van Visscher, is Visscher slechts gehouden tot vergoeding van door de wederpartij geleden schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door Visscher geleverde zaken in verband waarmee de schade is ontstaan.
 2. In alle gevallen waarin Visscher een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.
 3. Indien de wederpartij Visscher aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht Visscher eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, met name wat betreft het gebruik en de toepassing, een en ander in verhouding tot de aard van het produkt.
 4. De wederpartij moet bij het ontdekken van een tekortkoming van de geleverde zaak, preventieve maatregelen nemen om de schade te beperken.

Geschillen

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing.Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle, tenzij de Kantonrechter de absoluut bevoegde rechter is.